Share

Νέον πνεύμα…

Και θες να πεις κάτι για την Ελλάδα του σήμερα, αλλά πως να τα πεις καλύτερα από αυτόν που έζησε την αρχή της κατρακύλας :

“…Τί ἄνθρωποι τοιοῦτοι θὰ ἔκαμνον, ἀφηνόμενοι ἐλεύθεροι, νὰ κάμουν ὅ,τι θέλουν; Ἀρχομανεῖς, παραβιασταὶ ὅλων τῶν πρὸς αὐτοὺς Ἠθικῶν ἐντολῶν τῆς φυλῆς, πολεμοῦντες λυσσωδῶς τὸ Πνεῦμα, καταμεθυσθέντες καὶ μουρλαθέντες φουστανελάδες, ἀπὸ τὴν ἡμιμαθῆ ἐπαφὴν μὲ τὸν Ἰδεολογικὸν Κόσμον τῆς Εὐρώπης, ἐμπαιζόμενοι γελοιοδέστατα, ἀπὸ τὰ παιχνίδια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς, κατακοροϊδευόμενοι ἀπὸ τοὺς Πρέσβεις, οἱ ὁποῖοι κρατοῦντες τὰ γέλοια, ἔλεγον εἰς τὴν προστριβομένην εἰς τὰς θύρας τῶν Πρεσβειῶν, βλακιστάτην φιλοδοξίαν των, ὅτι ἂν κάμουν τοῦτο, θὰ τοὺς ἐκτιμήσῃ ὁ Τσάρος καὶ ἂν κάμουν ἐκεῖνο, θὰ τοὺς θαυμάσῃ ἡ Ἀγγλία, καὶ χαϊδεύοντες τὸν ἄλλον, ὅτι θὰ τὸν ὑποστηρίξῃ ἡ Γαλλία νὰ γίνῃ ὑπουργός, τὰ ἔκαμαν κυριολεκτικῶς θάλασσαν.

Οὕτω, μὲ ἀναίδειαν Ἑλληνικήν, ἐπέταξαν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Ἀντιπροσωπείαν, τοὺς Ἀντιπροσώπους τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀπὸ τῆς ἡμέρας δὲ αὐτῆς, παύει νὰ ὑπάρχῃ ΤΙΜΙΑ Ἑλλάς. Διότι Ἑλλάς, μὴ ἔχουσα παρὰ μίαν Βουλήν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ἔχουν θέσιν, λόγον, φωνήν, βαρύτητα, σημασίαν καμμίαν, τὰ πανελλήνια συμφέροντα, οἱ Ἀντιπρόσωποι, ὅλων τῶν Τμημάτων καὶ Κοινοτήτων τῆς φυλῆς, τῶν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης διεσπαρμένων καὶ ἀγωνιζομένων, τὸν Ἀχίλλειον καὶ Ὀδυσσειακὸν ἀγῶνα, τῆς Ὑπάρξεως καὶ Ἐπικρατήσεως, καὶ ἐὰν ἦτο Βουλὴ ἀνθρώπων καὶ ἐὰν ἀκόμη ἦτο τελεία, καὶ ἐὰν δὲν ἦτο ὅ,τι εἶναι, μπουλοῦκι ἀγραμμάτων -ΝΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ἀνηθίκων καὶ ἀπελεκίτων Κουτσούρων, -διότι βεβαίως κανεὶς δὲν ἐννοεῖ Βουλήν, τὴν οὔτε δεκάδα τῶν ὑπαρχόντων ἐκεῖ Ἀνθρώπων– μόνον ἕνεκα τοῦ Ἑλληνικοῦ Τοπικισμοῦ καὶ τῆς ἐλλείψεως τοῦ Πνεύματος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἦτο, ἔκτοτε καὶ πάντοτε καὶ ὑπέρποτε φανερότατα ὅ,τι εἶναι τώρα εἰς τὴν ἐντέλειαν, ἡ μία αὐτὴ Βουλή:

Τσουλικὸ Λιμέρι πρὸς διαρπαγὴν Γῆς, Ζωῆς, Τιμῆς καὶ Περιουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ…

…Τὸ ὅτι ἐσκότωσαν τὸν Καποδίστριαν, τὸ ὅτι ἐμπαιζόμενοι ἐλεεινότατα ἀπὸ τοὺς θαυμασίους Ἄγγλους, ἔδιωξαν τὸν Βασιλέα των, εἶναι λεπτομέρειαι μοιραῖαι καὶ ἀσήμαντοι, τιθέμεναι ἐδῶ μόνον, ἵνα συνθέσουν μετὰ τῶν ἑπομένων, μίαν ἀμυδροτάτην εἰκόνα τῆς πραγματικότητος, τοῦ μετ᾿ ὀλίγον λήγοντος αἰῶνος ἀπὸ τῆς Ἐλευθερίας. Οὕτω οἱ Κλέφται τότε ἀποχαλινωθέντες, μείναντες μόνοι, λυσσωδῶς πολεμοῦντες τὸ Πνεῦμα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Πνεύματος, πολεμοῦντες Φαναριώτας καὶ Διδασκάλους, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιον ἰδανικόν, ἀνδρηλατοῦντες, καθ᾿ ὅλους τοὺς κλάδους, καθ᾿ ὅλας τὰς γραμμάς, καθ᾿ ὅλα τὰ σημεῖα, κάθε χαρακτῆρα, κάθε Ἀξίαν, κάθε Διάνοιαν, μείναντες θεομόναχοι ἀπέναντι τῶν Εὐρωπαίων, ἔγιναν φυσικότατα τὸ ἕρμαιον καὶ τὸ περιγέλασμα καὶ τὸ κσταφρόνημα τοῦ Φράγκου, τὸ βλακικότατον πρόσωπον τοῦ Καραγκιόζη, τὸ τραγικότατα κοροϊδευόμενον, τὸ τρῶγον διαρκῶς ἀπὸ μεγάλους καὶ μικροὺς κατακεφαλιὲς καὶ προξενοῦν τὸ κάγχασμα, τὸ διαρκῶς δερόμενον καὶ διαρκῶς παλληκαρευόμενον, τὸ διαρκῶς ποδοπατούμενον καὶ διαρκῶς ταρτανίζον.

Μὲ βλακικὰ Συντάγματα, ἀμαθῶν μεταφραστῶν, θέλοντες Βασιλέα μὴ βασιλεύοντα, Βασιλέα μὴ ἄρχοντα, ἀλλ᾿ ὑπακούοντα, ἔμειναν ἄνευ Θεσμῶν, ἄνευ Νομοθετικοῦ Σώματος, ἄνευ οὐδεμιᾶς Ἀρχῆς, Ἐξουσίας, Ἀπόλυτοι Ἐλεύθεροι, Ἀπόλυτοι Κύριοι Ἑλλάδος καὶ Τύχης τῆς φυλῆς.

Διότι ὑπὸ ὅλα τὰ ψεύδη τῶν Βασιλειῶν, τῶν Συνταγμάτων, τῶν Βουλῶν, Ὑπουργείων, τῶν Στρατῶν, τῶν Στόλων, τῶν Πανεπιστημίων καὶ ὅλων τῶν Ὀργανισμῶν ὑπεκαταστάθησαν εἰς τὴν Ἐκτελεσπκὴν Ἐξουσίαν, ἦσαν, ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι, οἱ ἐκφυλισμένοι των ἀπόγονοι καὶ διάδοχοι τῶν συστημάτων των -καὶ θὰ εἶναι ὑπὸ τὸν Βουλευτικὸν Τίτλον, ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐξουσία, ἡ Βασιβουζούκικη Ἐξουσία, ἡ Σατραπικὴ ἐξουσία τῶν Ἐπαρχιῶν καὶ μόνη αὐτή….”

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1871-1910)

Leave a Comment